o výzkumném programu C2

Vedoucí výzkumu: prof. Ing. DrSc. František Maršík

V centru CENTEM 2 se zabýváme výzkumem materiálu pro lékarskou analýzu, zemedelskou výrobu, elektrotechniku ci speciální konstrukce prístroju. Zamerujeme se na dve oblasti – na kompozity a hybridní struktury na bázi jílu, a v úzké spolupráci s Ústavem chemických procesu Akademie ved CR také na zcela nové slitiny s mimorádnými napríklad mechanickými vlastnostmi (napríklad mechanickými). Tato oblast bádání je v CR i ve svete pomerne nová a slibne se rozvíjí.

Hledáme možnosti, jak pripravit slitiny netradicními metodami. Jako výsledek pak ocekáváme netradicní produkty. Jako príklad lze uvést kovy, které nelze spojit bežnými zpusoby, ackoliv práve jejich spojení by mohlo prinést materiál zajímavých kvalit. Pomocí teorie a experimentu se proto pokoušíme takového spojení docílit takzvanými nerovnovážnými procesy, napríklad užitím speciálních laseru, které dokážou propojovaným látkám predat ve velmi krátkém case extrémne vysokou dávku energie. Tím lze porušit jejich molekulovou vazbu a následne spojení uskutecnit. Metod využitelných pro nerovnovážné zpracování je však celá rada. Našim cílem je vytvorit slitiny vyznacující se napríklad vysokou vodivostí, extrémní pevností, odolností vuci vysokým teplotám ci agresivnímu prostredí nebo slitiny zachovávající si své elektromagnetické vlastnosti pri vysokých teplotách. Nejpravdepodobnejší využití techto slitin je v elektronice ci k výrobe speciálních pájek.

Také z kompozitu jílu a organické složky, tedy zdánlive nespojitelném spojení, lze casto získat materiály prekvapivých vlastností. Tyto takzvané organicko-anorganické hybridy mohou obsahovat složky, které pri vhodném výberu a propojení umožní vývoj nových supercitlivých senzoru schopných reagovat na minimální množství zájmových látek. Temito zájmovými látkami mohou být jedy, cizorodé látky v potravinách ci enzymy. Nové senzory nám otevrou necekané možnosti napríklad pri detekci toxických látek, v lékarské diagnostice nebo pri ochrane životního prostredí. Jíly kombinované s organickými látkami lze využít i v zemedelství. Hmotou jílu s organickými živinami lze napríklad obalit koreny presazovaných rostlin, pricemž kompozit muže dále sloužit jako dlouhodobe fungující hnojivo.

Výzkum v oblasti kompozitních systému s polymerní matricí a jílovou složkou se opírá zejména o prírodní polymerní látky, které nejsou budto vubec, nebo jen minimálne chemicky upravené. Tyto materiály jsou zcela kompatibilní s prírodou a nezatežují tedy životní prostredí.

Krome výzkumu nových slitin a kompozitu a jejich užití v praxi se v zabýváme technologickými postupy výroby, které umožní vyrábet vyvinuté materiály ve velkém merítku a za prijatelnou cenu.