cíle a výstupy

Výzkumný program C4 Výzkum a vývoj polymerních kompozitu

Zahájení: Q1/2011
Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc.

Cíle programu (vcetne výstupu, výsledku, milníku a specifikace skupin uživatelu):

Vlastní výzkumný program C4 (puvodne C5) byl z duvodu požadavku RO zredukován. Bylo zachováno prístrojové vybavení podporující ostatní výzkumné programy a této filosofii odpovídá i personální obsazení.

Hlavním cílem tohoto výzkumného programu je vyvinout a v provozní praxi overit nové technologie umožnující výrobu nových cenove dostupných geopolymerních kompozitních materiálu a komponent pro stavebnictví a stavbu stroju. Vychází se z vlastních zkušeností s klasickými technologiemi výroby polymerních kompozitu tažení a lisování, které jsou rozšíreny o nekonvencní technologické procesní varianty mikrovlnné aktivace, ultrazvukové intenzifikace, infracervené a UV expozice materiálu v ruzných technologických fázích.

Cíl P4-a
Cíl P4-b
Výzkum nové technologie pro lisované magneticky vodivé kompozitní materiály s vysokou teplotní odolností a s predem stanovenou relativní magnetickou permeabilitou.

Výstup a1. Vybudování technologické a vývojové laboratore. (12/2011)

Výstup a2. Doplnení stávající laboratore termické analýzy o reometrii, dielektrickou termickou analýzu a 3D optickou scanovací mikroskopii. (12/2011)

Výsledek a1. Nová technologie lisování magneticky vodivých kompozitních materiálu s predem stanovenou relativní magnetickou permeabilitou. (12/2013)

Výsledek a2. Vzorky referencních materiálu s materiálovými listy. (12/2013)

Výsledek a3. Overená technologie výroby magneticky vodivých kompozitních materiálu s technologickými reglementy. (12/2014)

Výsledek a4. Overená provozní aplikace nových materiálu, referencní aplikace. (12/2015)

Uživatelé výsledku: Ceské firmy zabývající se výrobou materiálových složek pro zamýšlené nové materiály zejména výrobci metakaolinu a šamotu, vodního skla, ale i další. Rozšírení odbytu hi-tech materiálu s vysokou pridanou hodnotou je pro firmy velmi silnou motivací ke spolupráci a rychlému zavedení nových materiálu do výroby. Hlavními potenciálními uživateli výsledku – nových materiálu – budou ceské a v cesku pusobící firmy vyrábející elektrotechnické konstrukcní komponenty pro elektromotory a prstencové a lineární servopohony s vysokou úcinností, pracující v nárocných tepelných podmínkách.

Technologie vysokotlakého lisování geopolymerních kompozitu s ruznými typy keramické cásticové výztuže pro dosažení vysoké pevnosti v tlaku a vysoké pevností v ohybu.

Výstup b1. Vybudování technologické a vývojové laboratore. (12/2011)

Výstup b2. Doplnení stávající technologické laboratore o laboratorní merící lis. (12/2011)

Výsledek b1. Nová technologie vysokotlakého lisování geopolymerních kompozitu s ruznými typy keramické cásticové výztuže pro dosažení vysoké pevnosti v tlaku a vysoké pevností v ohybu. (12/2013)

Výsledek b2. Vzorky referencních materiálu s materiálovými listy. (12/2013)

Výsledek b3. Overená technologie vysokotlakového lisování polymerních kompozitu s technologickými reglementy. (12/2014)

Výsledek b4. Overená provozní aplikace nových materiálu, referencní aplikace. (12/2014)

Uživatelé výsledku: Firmy vyrábející elektrotechnické a strojírenské konstrukcní komponenty.

Souhrn publikací pro všechny cíle programu: Behem trvání projektu bude vytvoreno minimálne 6 publikací v casopisech.
Klícové metodologické prístupy, klícové výzvy, klícové vybavení:
NTC vlastní ruzné prístroje pro výzkum kompozitu s polymerními matricemi.
Tento program požaduje doplnit toto vybavení o DEA dielektrický termální analyzér pro termickou analýzu vytvrzovacích procesu geopolymerních matric behem technologického procesu, reometr pro termickou analýzu v tekutém a pevném stavu pro testování technologických procesních parametru, 3D digitální skenovací mikroskop pro makro a mikro analýzu kompozitních struktur s automatickou funkcí rízení fokusace, multi-focus, and 3D profiling zobrazením pro studium rozložení výztuže v kompozitní strukture.

Vybavení požadované laboratorí CENTEM 5 je doplnující k stávajícímu vybavení laboratore termické analýzy NTC:

reometr pro termickou analýzu v tekutém a pevném stavu,
dielektrický termální analyzér DEA pro termickou analýzu vytvrzovacích procesu geopolymerních matric,
3D digitální skenovací mikroskop pro makro a mikro analýzu kompozitních struktur s automatickou funkcí rízení fokusace, multi-focus, and 3D profilig zobrazením.